Apostolstwo Miłosierdzia - O nas

Dotychczasowa działalność Hospicjum

Hospicjum nasze rozpoczęło działalność w 2009 r., pod nazwą Stowarzyszenie Apostolstwa Miłosierdzia Hospicjum Domowe, przyjmując za patrona charyzmatycznego włoskiego kapitana świętego Alojzego Orione. Siedzibą naszego hospicjum stał się przydzielony lokal na Żoliborzu przy ulicy Szajnochy 11, który pełni funkcję sekretariatu oraz miejsce składowania leków, odpadów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego a także wykorzystywany jest do organizowania okresowych zebrań członków hospicjum.  

Nasz cel

Celem naszej działalności jest opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi, głównie chorymi onkologicznie, w sytuacji, gdy zatrzymanie choroby czy jej całkowite wyleczenie w ramach konwencjonalnego lecznictwa szpitalnego staje się praktycznie niemożliwe, jednak możliwe jest poprawienie jakości życia chorych poprzez uśmierzenie objawów bólu, wsparcie duchowe czy wspomaganie rodzin w sytuacjach osamotnienia. Członkami naszego hospicjum są lekarze różnych specjalności, pielęgniarki oraz wolontariusze niemedyczni a także księża i wszyscy działamy wytycznie na zasadach wolontariatu.  

Koszty

Funkcjonowanie naszego hospicjum, jako stowarzyszenia typu non profit, które z zasady nie jest nastawione na osiągnięcie zysków, skutkuje ponoszeniem nieustannych wydatków finansowych. Wydatki te podstawowo wynikają z potrzeby zaopatrywania chorych będących pod naszą opieką w niezbędne lekarstwa czy środki opatrunkowe a także dofinansowaniem dojazdów personelu medycznego do domów pacjentów, gdyż obejmujemy opieką pacjentów nie tylko w dzielnicy Żoliborz ale praktycznie w całej Warszawie a nawet w przyległych gminach (np. ostatnio w Łomiankach czy na Tarchominie).

Ponosimy także znaczne koszty z tytułu utrzymania naszego sekretariatu opłacając czynsz, opiaty za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania, utrzymania linii telefonicznej oraz dostępu do internetu. Dodatkowo ponosimy koszty obligatoryjnych opłat ubezpieczeniowych od działalności medycznej, co miesięcznej utylizacji odpadów medycznych, opat z tytułu uzyskanych certyfikatów jakości wynikających z ostatniej ustawy o działalności medycznej (po dodatkowym wyposażeniu pomieszczeń w urządzenia sanitarne) czy koszty zatrudnienia na umowę zlecenie księgowej do prowadzenia sprawozdawczości finansowej.  

Znaczące koszty ponosiliśmy dotychczas z konieczności wielokrotnego przeprowadzania remontów naszego lokalu usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych z powodu permanentnego zalewania przez wody gruntowe (naprawa wypaczonej podłogi, malowanie zagrzybionych ścian). W bieżącym roku władze dzielnicowe przychyliły się do naszego wniosku o przydział nowego lokalu, udostępniając nam lokal przy ulicy Gdańskiej 4, odzyskany po poprzednich właścicielach, który byt wykorzystywany jako magazyn rzeczowy.

Przystosowanie nowego lokalu do stanu używalności oraz ponowne uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymaganych standardów jakości, wymaga podjęcia wielorakich inwestycji remontowych oraz znaczących nakładów finansowych zakradając podstawowo, ze prace adaptacyjne będą wykonane głownie przez naszych wolontariuszy.    

Przychody

Źródłem naszych przychodów są jedynie organizowane okazjonalnie w zaprzyjaźnionych parafiach kwesty na rzecz naszego hospicjum oraz wpływy z jednoprocentowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jesteśmy pełni obaw, ze w najbliższej perspektywie czasowej, nasze skromne przychody finansowe nie wystarczą na pokrycie kosztów remontowych oraz stałych wydatków, co może sprawić realne zagrożenie dla dalszego sprawowania naszej działalności paliatywnej.

W tej sytuacji zwracamy się z apelem o udzielenie nam wszelkiej pomocy, aby nasza dotychczasowa bezinteresowna praca mogła nadal przynosić pożytek ponieważ pragniemy pomagać wszystkim chorym, niezależnie od ich przekonań i poglądów, bowiem wszyscy mają prawo do godnej i naturalnej śmierci.